Algemene voorwaarden

1. Algemeen
www.parelwittetanden.be is opgericht door Tamara Noynaert gevestigd te Leerbeek en ingeschreven onder het BTW nummer BE 0874244370.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten met Tamara Noynaert en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

3. Verhindering
3.1 Het afzeggen van een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van uw afspraak kosteloos.
Wanneer u te laat afzegt en/of ook niet op uw afspraak verschijnt, zal ik genoodzaakt zijn u het volledige bedrag voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Ik kan dan namelijk geen andere mensen helpen in de door u gereserveerde tijd.
3.2 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde tarief op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand.
Bovendien is de klant in dat geval van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde tarief verschuldigd, met een minimum van EUR 125 per niet-betaalde factuur, onverminderd het recht van Tamara Noynaert om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
3.3 Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, zijn alle buitengerechtelijke (bv. incassokosten) en gerechtelijke kosten (o.a. dagvaardingskosten en erelonen van advocaten) die Tamara Noynaert dient te maken teneinde de klant te dwingen om zijn verbintenissen (tijdig) na te komen, voor rekening van de gebruiker/klant.

4. Tarieven
4.1 Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Deze zijn na te lezen onder het hoofdstukje “tarieven” op de website of vooraf na te vragen. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (> kwartier), wordt er een afspraak gemaakt.
4.2 De tarieven die worden aangerekend variëren in functie van de aard van de geleverde Diensten. Behoudens andersluidende regeling, wordt het verschuldigd tarief onmiddellijk na afloop van een sessie of behandeling ter plaatse betaald aan Tamara Noynaert.

5. Betalingsvoorwaarden
De betaling gebeurd na de sessie in cash geld of via de mobiele app.
Elke factuur die gericht wordt aan de opdrachtgever-onderneming, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Bovendien is van rechtsweg een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
Elk factuur die gericht wordt aan de opdrachtgever-consument, waarvan het bedrag niet of niet volledig is vereffend na het verstrijken van een termijn van ten minste 14 kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag nadat de leverancier/dienstverlener een kosteloze aanmaning heeft verstuurd per post of op de dag die volgt nadat de leverancier/dienstverlener een gratis aanmaning heeft verstuurd via elektronische weg, wordt vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding conform art. XIV.4 WER.
Bovendien is er op dat moment een referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

6. Aansprakelijkheid
Het advies van Tamara Noynaert is oplossingsgericht zonder dat te garanderen. Tamara Noynaert is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten. Voor lichamelijke en psychische klachten, raden we u eerst aan om contact op te nemen met uw arts.

7 Afspraak
Indien een klant zich via de Website of de Applicatie (of anderszins) inschrijft voor de Diensten, is een dergelijke inschrijving bindend voor de betrokken klant. De klant is in dergelijk geval gehouden tot integrale betaling van het toepasselijke tarief, behoudens in geval van een voorafgaande annulering door de klant die uitdrukkelijk werd aanvaard door Tamara Noynaert of een voorafgaande annulering door Tamara Noynaert.

8 Toepasselijk recht
Doordat de klant deze algemene voorwaarden op de website kan terug vinden en in de afspraakmail, stemt de klant ook in met deze voorwaarden, tenzij per schriftelijke communicatie mede gedeeld binnen de 24 uur van de klant naar Tamara Noynaert.